Mai | Main trailer | Một bộ phim của Trấn Thành - khởi chiếu: mùng 1 Tết 2024