Livestream - Build Roze65, phím cơ hàng Canada sẽ như thế nào nhỉ? GA Stab TX !!!