Kết nối bluetooth, cuộc sống thêm “good” khoá xe mọi nơi, cập nhật mọi lúc