Both Lives Maximized: "Max" cả đôi đường - look cực cool với Yamaha Lexi 155VVA - ABS