8000 ngày bên nhau và hơn thế nữa... My FAVORITE, LOTTERIA