Một nghề giáo "đặc biệt": Giáo viên của trẻ tự kỷ

Một nghề giáo "đặc biệt": Giáo viên của trẻ tự kỷ

Có một nghề dạy học mà giáo viên không đứng trên bục giảng, không bao giờ có khái niệm nghỉ hè. Một nghề mà các giáo viên phải trải qua hành trình đầy khó khăn, thử thách, sự kiên nhẫn và cả nước mắt: Nghề dạy trẻ tự kỷ.